Toepassingsgebieden

Efficiency Management kan op iedere organisatie of instelling, ongeacht de omvang en binnen alle afdelingen, teams en gelieerde organisaties toegepast worden.

Dat is mogelijk doordat het toepassingsgebied van Efficiency Management flexibel en breed inzetbaar is. Om het toepassingsgebied en de omvang te kunnen bepalen vormt de hulpvraag (problematiek) en de doelstelling het uitgangspunt.

Een voorbeeld ter verduidelijking: Bij een accountantskantoor gaat het om de afdeling debiteurenbewaking. Deze afdeling opereert geheel zelfstandig en heeft geen direct verband met een andere afdeling, waarbij geen gegevensuitwisseling plaatsvindt. In dit geval wordt Efficiency Management alleen toegepast op deze afdeling met het doel de

werkdruk te verlagen. Er zijn geen externe invloeden die in het proces meegenomen dienen te worden. Het concentreert zich uitsluitend op deze afdeling.

De afdeling HRM daarentegen werkt nauw samen met de afdeling loonadministratie. In dit geval wordt Efficiency Management toegepast op beide afdelingen aangezien er gegevensuitwisselingen tussen beide afdelingen plaatsvindt. Het doel is foutkansen tot het minimum te beperken. In dit geval zijn er wel externe factoren van invloed die meegenomen dienen te worden in dit proces om de doelstelling te realiseren.

Er zijn drie toepassingsgebieden waarop Efficiency Management kan worden toegepast. Of een combinatie van alle drie. Hiervoor verwijzen wij naar figuur 1.

d2 c2-01

DE ORGANISATIE

Hiermee wordt de gehele organisatie in zijn geheel bedoeld waardoor het van toepassing zal zijn op meerdere afdelingen, teams en personeelsleden. Een dergelijke situatie kan zich voordoen wanneer het wenselijk is om de interne organisatie in kaart te brengen gericht op bijvoorbeeld herindeling c.q. herstructurering.

GELIEERDE ONDERNEMINGEN

Dat wil zeggen dat Efficiency Management ook kan worden toegepast vanuit de organisatie of instelling in combinatie met gelieerde ondernemingen. U moet hierbij denken aan de organisatie(s) of instellingen waarmee u samenwerkt. De grondslag is dat er sprake moet zijn van gegevensuitwisseling onder elkaar. De samenwerking en de te realiseren doelen worden zo efficiënt mogelijk op elkaar afgestemd. De efficiency levert dan voordelen op aan beide kanten.

AFDELING/ TEAM

Efficiency Management op afdelingsniveau houdt in dat uitsluitend op deze afdeling en binnen dit team Efficiency Management wordt toegepast. Dit is het geval wanneer er geen sprake is van gegevensuitwisseling tussen en met andere afdelingen. Er zijn geen externe invloeden die in het proces meegenomen dienen te worden. Alle handelingen vinden uitsluitend plaats op de afdeling en binnen het team.

INDIVIDU

Efficiency Management kan zelfs op individueel niveau worden ingezet. Denk aan personeel dat verantwoordelijk is voor het behalen van een bepaalde target, maar niet goed kan overzien op welke wijze de doelstelling zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kan worden. Of doordat er achterstanden zijn opgetreden en men niet kan overzien waardoor deze veroorzaakt worden en hoe ze verholpen kunnen worden.

COMBINATIE

Het is ook mogelijk dat een combinatie van één of meerdere situaties in de praktijk denkbaar is. Bijvoorbeeld het individu van de ene afdeling werkt samen met het team van een andere afdeling. Of een gelieerde onderneming werkt samen met een individu of een team. Hoe de combinatie ook is, voor alle gevallen geldt dat de te realiseren doelstellingen zo efficiënt mogelijk dienen te worden uitgevoerd. Efficiency Management wordt dan als combinatie toegepast.