Wat is het

Wat houdt Efficiency Management in? Efficiency Management is een formule dat speciaal ontwikkeld is voor organisaties en instellingen, ongeacht de omvang. Het is een duurzame vorm van bedrijfsvoering met als doel zo min mogelijk verspilling en een zo hoog mogelijk resultaat. We onderzoeken hoe we de efficiency kunnen verhogen en achterhalen de oorzaken van problemen. Daardoor worden ze doeltreffend opgelost. Indien noodzakelijk onderzoeken we ook of we de efficiency kunnen verhogen door coaching. Efficiency Management bestaat uit vier onderdelen:

Om Efficiency Management goed te kunnen begrijpen is het van belang om de term niet te verwarren met effectiviteit. Er is namelijk een onderscheid tussen de term effectiviteit en efficiency.

Effectief werken omschrijft kort gezegd, dat men toewerkt naar een doel dat men wenst te bereiken ongeacht hoe. Bij efficiency wordt uitgegaan dat doelstelling(en) behaald worden met zo weinig mogelijk inspanning en gebruikmaking van tijd, geld en middelen om zo veel mogelijk resultaat te behalen.

Efficiency Management maakt organisaties en instellingen functioneler en slagvaardiger om zo het maximale rendement, uit organisatie en personeel te behalen door toepassing van SMART SOLUTIONS.

De wijze waarop SMART SOLUTIONS ingezet en toegepast worden maken het verschil en draagt bij aan de realisatie van organisatiedoelstellingen door partijen zo op elkaar af te stemmen en met elkaar samen te laten werken dat er een synthese ontstaat die bijdraagt aan de realisatie van doelstellingen.

Efficiency Management creëert als het ware een solide basis. Een fundering. Deze fundering vormt de basis van waaruit de rest van de onderneming (op) of (verder) gebouwd en ingericht of aangepast wordt. Zie het als het bouwen van een woning. Het dak kan pas

geplaatst worden als de muren staan. De muren pas als de fundering gelegd is en alle elementen tezamen vormen het geheel, waarmee het doel gerealiseerd is. Houdt het hier dan op? Wij vinden van niet, aangezien de vraag luidt; in hoeverre het gerealiseerde doel op de meest efficiënte wijze tot stand gekomen is?

Met dit voorbeeld kan geconcludeerd worden dat alle elementen om het doel te realiseren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is denkbaar dat er gevolgen ontstaan op het moment dat er geen of geen goede aansluiting plaatsvindt tussen de elementen. Als we dit proces éénmaal begrijpen, betekent het niet automatisch dat we ook begrijpen hoe we efficiency, dienen toe te passen en in welke omstandigheden. Organisaties en hun personeel, maar ook (overige) gelieerde ondernemingen, afdelingen etc. kunnen niet los van elkaar gezien worden. Doordat ze met elkaar samenwerken zijn ze van invloed op de wijze waarop uitkomsten gerealiseerd worden.

Een samenspel van vele factoren maakt dat efficiency bereikt wordt en doelen gerealiseerd. Daarvoor is het van belang het geheel vooraf, goed te kunnen overzien. Bij Efficiency Management overheerst de overtuiging dat men uitsluitend samen in staat is een organisatie of instelling functioneler of slagvaardiger te maken op de meest efficiënte manier.

“Het onderscheidend vermogen en het succes van deze formule zit niet in wat wij doen, maar hoe wij het doen”