PRIVACY STATEMENT

CoachingByIvana respects the privacy of visitors to its website, and in particular the rights of visitors with respect to the automated processing of personal data. For the sake of full transparency with our clients, we have therefore formulated and implemented a policy regarding these processing operations themselves, their purpose and the possibilities for those involved to exercise their rights as best as possible.

Voor alle aanvullende informatie over de
bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet- geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie
van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Article 1 - Legal provisions

1- Website (hierna ook “De website”): www.coachingbyivana.com

2- Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): CoachingByIvana, gevestigd te Stoeldraaierstraat 1d, 9712 BT GRONINGEN, kvk-nummer: 48760978

Article 2 - Access to the website

Access to and use of the website is strictly personal. You shall not use this website or the data and information provided on it for commercial, political or advertising purposes or for any commercial offers and in particular you shall not use it for unsolicited electronic offers.

Article 3 - The content of the website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook
alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Article 4 - The management of the website

For the proper management of the website, the administrator may at any time

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele ofeen gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd ismet nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • temporarily make the website unavailable in order to carry out updates

Article 5 - Responsibilities

The administrator is in no way responsible for failures, breakdowns, difficulties or interruptions in the operation of the website, as a result of which the website or one of its functionalities is not accessible. The way in which you connect to the website is your own responsibility. You are responsible for taking all appropriate measures to protect your equipment and data against, inter alia, virus attacks on the Internet. You are also responsible for the websites and the data you consult on the Internet.

The administrator is not liable for any legal proceedings which may be brought against you:

  • due to the use of the website or services accessible via the Internet
  • because of the violation of the conditions of this privacy policy

The administrator is not responsible for any damage which you yourself incur, or which third parties or your equipment incur, as a result of your connection to or use of the website. You will refrain from any action against the administrator as a result.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd all schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Article 6 - Collection of data

Uw gegevens worden verzameld door CoachingByIvana en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens,
een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

The personal data collected on the website are mainly used by the administrator for maintaining relations with you and, if applicable, for processing your orders.

Article 7 - Your rights concerning your data

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via welcome@coachingbyivana.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Article 8 - Processing of personal data

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

If certain information is necessary in order to gain access to certain functionalities of the website, the manager will indicate the obligatory nature of this information at the time of requesting the data.

Article 9 - Commercial offers

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: welcome@coachingbyivana.com.

Should you come across any personal data during your visit to the website, you must refrain from collecting them or from any other unauthorised use, as well as from any act which infringes the personal privacy of the person(s) concerned. Under no circumstances will the administrator be responsible for the aforementioned collection or any other unauthorised use, or for any act constituting an invasion of the privacy of the person(s) concerned. The administrator is in no way responsible in the aforementioned situations.

levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De
beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 
-Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
-Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
-Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden
producten

 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Mw. I. de Haan, welcome@coachingbyivana.com.